HomeTâm


Ngồi buồn lấy giấy bút ra
Đem tâm nguệch ngoạc chơi ba bốn đường.

Hạt Cát

 

 

 


| Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.